Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mdkboleslawiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdkboleslawiec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.08.2018 r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część filmów może nie posiadać napisów i audiodeskrypcji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.10.2020 r. Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 27.01.2023 r.

​Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Byzdra, adres poczty elektronicznej: sekretariatmdk@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 75 644 65 65 (od pon. do pt. w godz. 8:00-13:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Placówka nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu zarządza dwoma budynkami:

  • siedzibą Młodzieżowego Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu przy ul. Grunwaldzkiej 5, 59-700 Bolesławiec,
  • Teatrem Starym w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1, 59-700 Bolesławiec.

Siedziba Młodzieżowego Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu przy ul. Grunwaldzkiej 5

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne – frontowe oraz ewakuacyjne – tylne. Do obu wejść prowadzą schody, celem przejścia do poziomu parteru. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnej, tyflomapy ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Teatr Stary w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1

Do budynku prowadzi łącznie 6 wejść. Jedno główne – frontowe oraz trzy boczne – jedno od strony Urzędu Gminy i dwa od strony Sądu Rejonowego, a także dwa tylne, w tym jedno do piwnicy. Do wejścia bocznego od strony Urzędu Gminy i jednego od strony Sądu Rejonowego i obu tylnych prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia do budynku na poziom parteru osobom niepełnosprawnym przez główne wejście – frontowe oraz jedno boczne od strony Sądu Rejonowego. Również na poziomie parteru znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poziom pierwszego piętra prowadzą schody. Budynek nie posiada windy oraz parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnej, tyflomapy ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto nie można skorzystać z tłumacza migowego.

W pobliżu obu budynków znajduje się przystanek autobusowy przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu przy ul. Sądowej. Istnieje możliwość dojazdu autobusami miejskimi linii nr: 2, 3, 4, 6, 7 i 12.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5, 59-700 Bolesławiec
e-mail: sekretariatmdk@interia.pl
NIP: 612-15-46-215          Regon: 000243234
tel.: 75 644 65 65
osobiście – u pracownika prowadzącego dany zakres spraw