Oświadczenie w sprawie dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mdkboleslawiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdkboleslawiec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.08.2018

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.10.2020 r.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 26.10.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Byzdra, adres poczty elektronicznej: sekretariatmdk@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 75 644 65 65 (od pon. do pt. w godz. 9:00-13:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Placówka nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

ul. Grunwaldzka 5

59-700 Bolesławiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne – frontowe oraz ewakuacyjne – tylne. Do obu wejść prowadzą schody, celem przejścia do poziomu parteru. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.