FORGOT YOUR DETAILS?

Skład Rady Rodziców MDK

Krzysztof Krzyżostaniak

Przewodniczący

Magdalena Pietruszka

Zastępca przewodniczącego

Monika Sztych

Sekretarz i skarbnik

Maria Sitek

Członek zarządu

Danuta Izba

Członek zarządu

Grzegorz Korniak

Członek zarządu

Edyta Roman

Członek zarządu

Ewa Guszpil

Członek zarządu

Paweł Uznański

Członek zarządu

Izabela Król-Zapiór

Członek zarządu

Mieczysław Zatylny

Członek zarządu

Numer konta Rady Rodziców

97 1750 0012 0000 0000 3891 8443

Składki na Radę Rodziców

Rada Rodziców ustaliła następującą wysokość składek w roku szkolnym 2020-21:

Jedno dziecko (bez względu na ilość zajęć) 240 zł, w tym:
60 zł - wpisowe
180 zł - składka na pracownię
Dwoje lub więcej dzieci (bez względu na ilość zajęć) 300 zł, w tym:
60 zł - wpisowe
240 zł - składka na pracownię

Przy wpłacie przelewem w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko instruktora, nazwę grupy i okres, za który opłacana jest składka.

Regulamin Rady Rodziców

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu placówki i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. W skład Radywchodzi co najmniej 7 osób, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania wyborczego.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

​​​​​​​II. WYBORY DO RADY

§ 4

 1. Wybory kandydatów do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej grupy lub pracowni.
 2. Rodzice uczniów każdej grupy lub pracowni, zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie kandydata do Rady Rodziców. Każdą grupę może reprezentować maksymalnie jeden rodzic.
 3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice i prawni opiekunowie wychowanków danej pracowni. Jednego wychowanka może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic lub prawny opiekun.
 4. Wybory Rady Rodziców spośród kandydatów wszystkich grup i pracowni dokonywane są corocznie w październiku. Podczas spotkania wyborczego, prowadzonego przez dyrektora placówki spośród obecnych zgłaszają się kandydaci do udziału w Radzie Rodziców. Kandydaci są zobowiązani do krótkiego zaprezentowania swojej osoby. Ich nazwiska zostają zapisane na tablicy w sposób widoczny dla wszystkich uczestników zebrania.
 5. Z pozostałych uczestników zebrania, niekandydujących, wybierana jest trzyosobowa Komisja Skrutacyjna. Jej wybór oparty jest na ochotnikach zgłaszających się do pracy w komisji. Komisja podaje liczbę głosów stanowiących o wyborze – zwykła większość – połowa plus jeden.
 6. Wyborów do Rady Rodziców dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą czystych kart do głosowania. Na kartach tych uczestnicy zebrania zapisują imiona i nazwiska wybranych przez siebie spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Karty wypełnione inaczej niż imionami i nazwiskami są uznawane za głosy nieważne. Wyniki głosowania podaje Komisja Skrutacyjna. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający liczbę obecnych, liczbę kandydatów, wyniki wyborów oraz liczbę głosów ważnych i nieważnych. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy zebrania.
 7. Wybory przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz skarbnika dokonywane są tego samego dnia spośród wybranych wcześniej do Rady. Wybory dokonywane są w głosowaniu tajnym. Przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na te funkcje, przeprowadzeniem głosowania oraz liczeniem głosów zajmuje się dyrektor placówki.

§ 5

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady, zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów

III. WŁADZE RADY

§ 6

Władze Rady tworzą: Przewodniczący Rady, zastępca, sekretarz i skarbnik.

§ 7

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę. Funkcję skarbnika może pełnić osoba zatrudniona w tym celu przez RR.

§ 8

Rada publikuje comiesięczne sprawozdania ze swojej działalności na tablicy ogłoszeń.

IV. POSIEDZENIA RADY

§ 9

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych na bieżąco, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 2. Poza terminami, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 10

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 11

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców, w przypadku jego nieobecności protokolant zostaje wybrany spośród uczestników zebrania.
 3. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
  • a) numer i datę zebrania,
  • b) numery podjętych uchwał,
  • c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw.quorum,
  • d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu, które nie są członkami Rady,
  • e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  • f) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji,
  • g) treść zgłoszonych wniosków,
  • h) podjęte uchwały i wnioski,
  • i) podpisy wszystkich uczestników zebrania.
 4. Prawo wglądów do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego.
 5. Za przechowywanie protokołów Rady Rodziców odpowiada dyrektor placówki.
 6. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 12

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 3. Pod uchwałami podpisują się wszyscy uczestnicy zebrania.

§ 13

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 14

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 15

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  • 1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
  • 2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach placówki.
  • 3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. FUNDUSZE RADY

§ 16

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową placówki z następujących źródeł:
  • ze składek rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji,
  • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców i mieszkańców środowiska placówki.
 2. Wysokość składki i zasady jej wnoszenia Rada określa w maju każdego roku w uchwale. Wnoszenie składki przez rodziców lub uczestników jest dobrowolne. Składkę tworzą tzw. "wpisowe" oraz opłata na rzecz RR.
 3. Środki pozyskane z tzw. Wpisowego (30%) są pozostawione do dyspozycji Zarządu RR MDK. Pozostałymi środkami, czyli opłatą na RR (35% za semestr) oraz wszelkimi dodatkowymi kwotami pozyskanymi przez daną pracownię dysponuje nauczyciel. Każdy nauczyciel na zakończenie semestru przygotowuje dla Zarządu RR MDK sprawozdanie z wydatkowania pozyskanych środków, przechowując w czasie semestru dokumentację finansową. Po zakończeniu semestru dokumentacja jest przekazywana skarbnikowi RR.
 4. Wnoszone przez rodziców składki są darowizną i nie podlegają zwrotowi.
 5. Uczestnik przyjmowany na zajęcia w dowolnym momencie roku szkolnego może wnieść w pełnej wysokości tzw. wpisowe. Składkę na rzecz RR wnosi proporcjonalnie w podziale na miesiąc.

§ 17

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków. Plan przygotowywany jest w październiku każdego roku.

§ 18

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, pracownicy placówki prowadzący zajęcia z młodzieżą.

§ 19

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby – przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca lub skarbnik.

§ 20

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Rada posługuje się pieczątką o treści:
RADA RODZICÓW M.D.K. im. St. Wyspiańskiego 59-700 BOLESŁAWIEC ul. Grunwaldzka 5 NIP 612-15-41-005

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014, a został uchwalony na zebraniu Rady w dniu 17 czerwca 2014

TOP