FORGOT YOUR DETAILS?

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, co następuje:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu jest placówką wychowania pozaszkolnego. Podstawą działania MDK jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U.2005.52.466). Wykonywane zadania wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z naszymi zadaniami przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu, ul. Grunwaldzka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK w Bolesławcu.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Zbigniew Klessa, tel. 75 6121734, kontakt mailowy: z.klessa@powiatboleslawiecki.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Nie przysługuje Pani/Panu prawo zapomnienia.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i innych aktów prawnych.
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

TOP